(1)
Bispo dos Santos farias, D.; Iderlane de Freitas, M.; Antonio Tadeu Lucas, A.; Isidória Silva Gonzaga, M. BIOCHAR AND ITS IMPACT ON SOIL PROPERTIES AND ON THE GROWTH OF OKRA PLANTS. Colloq Agrariae 2020, 16, 29-39.