[1]
Bispo dos Santos farias, D., Iderlane de Freitas, M., Antonio Tadeu Lucas, A. e Isidória Silva Gonzaga, M. 2020. BIOCHAR AND ITS IMPACT ON SOIL PROPERTIES AND ON THE GROWTH OF OKRA PLANTS. Colloquium Agrariae. ISSN: 1809-8215. 16, 2 (maio 2020), 29-39.